Våra tjänster

Startsidan > Våra tjänster

Våra tjänster

Projektledning

Har huvudansvar för planering och styrning av projektet där rollen omfattar primär kontakt med beställare, hantera och sprida information inom projektet, hantera projekterings-och produktionsfrågor, tidplaner, kalkyl, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, myndighetskontakter, dokumentation och upphandlingar av konsulter som mot entreprenörer och projektavslut. Beroende på uppdragsstorlek kan rollen många gånger inkludera nedan angivna roller.

Projekteringsledning

Ansvarar för att styra projekteringsarbetet med arkitekter och tekniska konsulter, från tidiga skeden fram till relationshandling. Denna roll kräver kunskap om ekonomi, teknik, produktion och arbetsmiljö. Projekteringsledaren ansvarar för att rätt handlingar upprättas för den entreprenad- och ersättningsform som gäller för projektet.

Byggledning

Ansvarar för att driva entreprenader i produktionsskedet där kunskap om upphandling, produktion, riskhantering, arbetsmiljö, tid och ekonomi är nödvändiga för att uppnå ett lyckat resultat.

Installationsledning

Ansvarar lika byggledning med driver och hantera tekniska entreprenader, både produktionsmässigt som ekonomiskt.

Kontrollansvarig enligt PBL (KA enl PBL)

Ansvarar för att bygglov och krav enligt bygglagstiftningen efterföljs. Ansvaret inkluderar upprättande av kontrollplan där kontroller sker utifrån denna inklusive inhämtande av intyg och protokoll. Den kontrollansvarige utses av byggherren och godkännas av kommunen.

Ekonomistyrning

Ansvarar för kostnadsstyrning inom ett projekt med upprättande av budget och löpande prognoser.

Upphandling

Ansvarar för att upprätta administrativa föreskrifter, inköpstidplan, kontakta intresserade entreprenörer för anbudsräkning, anbudsgenomgång och – utvärdering samt tilldelning av entreprenör. Falk CM har erfarenhet av både upphandling mot privata kunder som mot kunder som lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se